6.17.2013

Kalamazoo Pride Impressions 2013 with Manila Luzon


Manila Luzon and James Schwartz
(l-r) Peaches, James Schwartz, Miss Kalamazoo Pride Una Legend